Przygotowanie – program


Słowo Proboszcza Ks. Janusza Jastrzębskiego

Drodzy Rodzice,

W pierwszych dniach nowego roku szkolnego 2022/2023 rozpoczynamy ostatni etap przygotowania Waszych dzieci do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Ogólnie mówimy o przygotowaniu do I Komunii Świętej.

Przygotowanie Waszych dzieci do pełnego uczestniczenia w Sakramencie Eucharystii rozpoczęło się już dawno, właściwie w momencie ich chrztu. Wtedy rodzice zobowiązali się przed Panem Bogiem, że swoje dziecko doprowadzą do dojrzałości religijnej.

Warto się zastanowić, na jakim etapie przygotowania do I Komunii Świętej są aktualnie Wasze dzieci. Czy mają już w sobie dziecięcą wiarę ukształtowaną w katolickiej rodzinie. Czy otrzymały od rodziców pewne wyczucie potrzeby modlitwy oraz jej umiejętność? Czy znają najbardziej podstawowe prawdy wiary i zasady chrześcijańskiego postępowania?

Środowisko rozwoju religijnego i przygotowania dziecka do I Komunii Świętej z czasem wykracza poza dom rodzinny i obejmuje szkołę i parafię. Te dwie instytucje wspierają rodzinę w wykonaniu jej zadań wychowawczych.

Dzisiaj, na początku roku szkolnego zapraszam Was, Drodzy Rodzice, do udziału w parafialnym programie przygotowania do I Komunii Świętej Waszych dzieci. Z myślą o Was i Waszych dzieciach zaplanowaliśmy liczne działania, których celem jest rzetelne przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej.

Podczas naszego pierwszego spotkania w ramach przygotowania dzieci do I Komunii Świętej w roku szkolnym 2022/2023 przekazuję Państwu dwa opracowania, które pokazują ideę, ale również szczegóły proponowanego programu. Jest to Informator dla rodziców i Pamiętnik dla dziecka. Mają one pomóc dzieciom i rodzicom w realizacji tego ważnego zadania.

Już na początku realizacji naszego parafialnego programu przygotowania dzieci do I Komunii Świętej musimy sobie jasno powiedzieć, że wydarzenie to ma charakter przede wszystkim religijny. Chodzi o wiarę, o doświadczenie duchowe. Istotą I Komunii Świętej jest spotkanie z Panem Jezusem, doświadczenie obecności Boga w życiu dziecka. Jest to właściwie uroczysta inauguracja pełnego udziału w Sakramencie Eucharystii. Od tego momentu dziecko będzie mogło już nie tylko uczestniczyć we Mszy Świętej, ale będzie mogło to robić w sposób pełny, przystępując do Komunii Świętej.

Również na początku realizacji naszego programu musimy sobie uświadomić niebezpieczeństwa, które nam zagrażają:

– powierzchowne potraktowanie przygotowania dziecka do I Komunii Świętej,

– zwlekanie z osobistym zaangażowaniem się w realizację programu,

– przekazywanie odpowiedzialności innym bez osobistego zaangażowania,

– kierowanie się niewłaściwymi motywami przy organizowaniu  uroczystości I Komunii Świętej,

– założenie, że zaangażowanie rodziców i dzieci będzie trwało jedynie do uroczystości pierwszokomunijnej.

Wierzę, że z Bożą pomocą i przy zaangażowaniu rodziców, katechetów, duszpasterzy i innych ludzi dobrej woli dzieci klas trzecich zostaną bardzo dobrze przygotowane do I Komunii Świętej, a majowe uroczystości dla nas wszystkich będą bardzo radosne.


PARAFIALNY PROGRAM PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ 2023/2024

Zgłoszenie dziecka do przygotowania do I Komunii Świętej w parafii św. Elżbiety

Prosimy o wypełnienie “Zgłoszenia” i dostarczenie go do ks. Proboszcza. Stosowny termin – do końca września 2022 r. (Formularz dostępny podczas spotkań organizacyjnych dla rodziców oraz u ks. Proboszcza)

Przygotowanie dziecka do przystąpienia do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

A. W szkole

B. W parafii

C. W rodzinie


A. W SZKOLE

Dzieci od przedszkola uczęszczają na lekcje religii. Zarówno w przedszkolu jak i w szkole realizowany jest program, który jest opracowany przez kompetentne osoby pracujące w strukturach Kościoła katolickiego w Polsce.

Jednym z głównych zadań programu katechezy szkolnej jest przygotowywanie dzieci do sakramentów świętych.

Systematyczny udział w całym programie katechezy przedszkolnej i szkolnej poprzedzający I Komunię Świętej jest konieczny, by dzieci mogły zdobyć wymaganą wiedzę i umiejętności a także, by były kształtowane ich właściwe postawy i system wartości.

W trzeciej klasie szkoły podstawowej dzieci są przygotowywane bezpośrednio do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

W tym roku nauki program obejmuje ważne treści i materiał do zapamiętania. Dlatego istotne jest zaangażowanie rodziców w katechezę szkolną i pomoc dzieciom w zrozumieniu i opanowaniu materiału.

Ważne jest także, by rodzice dbali o systematyczny udział dzieci w lekcjach i nadrabiali z nimi ewentualne zaległości.

Pełne przygotowanie do I Komunii Świętej obejmuje udział dziecka w katechezie szkolnej od pierwszej klasy.


B. W PARAFII

PAMIĘTNIK DZIECKA

W wielu parafiach i diecezjach w ramach przygotowania do I Komunii Świętej i bierzmowania praktykuje się dzienniczki czy indeksy, w których kandydaci potwierdzają swoją obecność na Mszach Świętych, nabożeństwach czy parafialnych katechezach.

W naszej parafii przygotowaliśmy specjalną książeczkę, która ma formę pamiętnika dla dzieci pierwszokomunijnych. W nim dzieci będą także potwierdzać swój udział w liturgii, rekolekcjach czy okolicznościowych spotkaniach. Jego forma i treści sprawiają jednak, że nie jest to tylko dzienniczek. Mamy nadzieję, że będzie on atrakcyjny dla dzieci i pozostanie pamiątką z ważnego roku w życiu dziecka, czasu przygotowania do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

Dzieci wypełniając swój Pamiętnik będą miały istotną motywację do udziału w wydarzeniach w parafii i będą mogły cieszyć się swoimi postępami.

Pamiętnik ten będzie też obrazował zaangażowanie dziecka i stopień jego przygotowania do I Komunii Świętej. Będzie informacją dla Was drodzy rodzice i dla nas, odpowiedzialnych w parafii za przygotowanie dzieci do sakramentów.

Prosimy rodziców o zaangażowanie w uzupełnianie Pamiętnika.

Dla chętnych dzieci proponujemy też udział w konkursie na najlepiej wypełnione Pamiętniki. Wypełniony pamiętnik będzie można złożyć do konkursu w parafii w czerwcu 2023 r.

W PAMIĘTNIKU  zawarte są informacje o terminach i godzinach Mszy Świętej., nabożeństw, katechez. Tam też potwierdzany jest udział dziecka we Mszy Świętej, nabożeństwach i spotkaniach.

UDZIAŁ W NIEDZIELNEJ I ŚWIĄTECZNEJ EUCHARYSTII

Dzieci pierwszokomunijne zapraszamy do aktywnego udziału w projekcie Zapytam Jezusa. Niedzielne Eucharystie dla Dzieci 2023/2024. Pomocą w aktywnym udziale będzie m. in. Album i naklejki.

 

Dzieci z rodzicami i rodzeństwem uczestniczą systematycznie we Mszy Świętej w niedziele i święta.

Wskazane jest, aby dzieci uczestniczyły w naszej parafii we Mszy Świętej o godz. 11.15. Jeśli uczestnictwo w tej Mszy Świętej nie jest możliwe, zapraszamy na inną godzinę. (Informacje o godzinach Mszy Świętej: www.elzbieta.org oraz w Pamiętniku dziecka.)

Każdy udział we Mszy Świętej. dziecko potwierdza w parafii w Pamiętniku dziecka.

Jeśli dziecko przebywa poza naszą parafią i uczestniczy we Mszy Świętej. w innym kościele, również potwierdza udział w Eucharystii, w tamtej parafii. Wykaz niedziel i świąt zamieszczony jest w tabelkach w Pamiętniku dziecka.

Bardzo prosimy, by rodzice i osoby bliskie dołożyły starań, by dziecko mogło uczestniczyć we Mszy Świętej, by były z dzieckiem, by przypomniały o zabraniu Pamiętnika, książeczki czy różańca do kościoła.

UDZIAŁ W NABOŻEŃSTWACH W ROKU LITURGICZNYM

Dzieci uczestniczą w nabożeństwach w roku liturgicznym:

 1. Różaniec – w październiku, poniedziałek – piątek 17.30. Oczekiwana obecność 5 razy.
 2. Roraty – w grudniu, poniedziałek – piątek 18.30, soboty 7.30. Oczekiwana obecność 5 razy.
 3. Droga Krzyżowa – w każdy piątek Wielkiego Postu 17.00. Oczekiwana obecność 3 razy.
 4. Triduum Paschalne – wg bieżącego planu
 5. Nabożeństwo majowe – w maju, poniedziałek – piątek 18.00. 

Terminy i godziny nabożeństw w naszym kościele zapisane są w Pamiętniku dziecka. Dostępne są też na bieżąco na naszej stronie www.elzbieta.org lub na profilu parafialnym Facebook.

Dzieci uczestniczą w miarę możliwości we wszystkich nabożeństwach w kościele lub odmawiają modlitwy w domu.

Udział w nabożeństwach potwierdzają w parafii.

Ilość obowiązkowych obecności na nabożeństwie w kościele wpisana jest w Pamiętniku dziecka.

Bardzo prosimy, by rodzice lub inne osoby bliskie uczestniczyły wraz z  dzieckiem w nabożeństwach.

Jeśli dziecko przebywa poza parafią, może uczestniczyć w nabożeństwach w innym kościele. Tam też potwierdza swoją obecność.

UDZIAŁ W SAKRAMENTALIACH

W ramach przygotowania do I Komunii Świętej zapraszamy dzieci i ich rodziny do udziału w świątecznych wydarzeniach – sakramentaliach.

Będzie to:

 1. Wręczenie książeczek podczas katechez we wrześniu 2022.
 2. Wręczenie różańców podczas katechez w październiku 2022.
 3. Wręczenie medalików podczas katechez w grudniu 2022.
 4. Wręczenie świec (dla dzieci, które nie mają świec z chrztu) podczas katechez w lutym 2024.

Udział w sakramentaliach dzieci potwierdzają w parafii w swoich Pamiętnikach. Warto zrobić pamiątkowe zdjęcie, które dziecko wklei do Pamiętnika.

UDZIAŁ W REKOLEKCJACH

W czasie Adwentu i Wielkiego Postu tradycyjnie odbywają się w naszej parafii rekolekcje. Pomagają one nam zatrzymać się na chwilę i przygotować do lepszego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Rekolekcje adwentowe 

Rekolekcje wielkopostne 

Udział dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej jest bardzo ważny. Swoją obecność dzieci potwierdzają w Pamiętniku.

UDZIAŁ W KATECHEZACH I SPOTKANIACH

W ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii w parafii będą organizowane spotkania dla dzieci oraz dla rodziców.

Celem spotkań jest nie tylko zgłębianie i przybliżanie zagadnień związanych z przystąpieniem dzieci do I Komunii Świętej, ale także zintegrowanie dzieci i rodziców ze wspólnotą parafialną, z lokalnym Kościołem oraz przybliżenie tego konkretnego środowiska.

Proponowany plan spotkań:

Plan spotkań w roku szkolnym 2022/2023:

Szkoła Data  
                 
SP 68 i SP 97 25.09 16.10 13.11 11.12 11.02 10.03 14.04  
SP 43 2.10 23.10 20.11 18.12 18.02 oraz 25.02 17.03 i 24.03 21.04 i 28.04  


Spotkanie będzie trwać ok. 45 minut. Szczególną atrakcją będzie miejsce katechez. Będą to np. sala na wieży kościoła, empora organowa (chór), balkony itp.

Terminy mogą ulec zmianie. 

Udział jest obowiązkowy z uwzględnieniem przyczyn losowych. Wówczas prosimy o poinformowanie drogą mailową lub telefoniczną ks. Proboszcza.

Dzieci swój udział potwierdzają w Pamiętnikach.

INFORMACJE

Wyciąg z aktu chrztu

Jeśli dziecko nie było chrzczone w naszej parafii  – św. Elżbiety we Wrocławiu, to prosimy, by udać się do parafii, gdzie odbył się Chrzest dziecka i uzyskać wyciąg z aktu chrztu i dostarczyć go do katechety w szkole, najpóźniej do końca roku 2022.

Wyciąg z aktu chrztu jest koniecznym dokumentem, by dziecko mogło przystąpić do I Komunii Świętej.

Stroje pierwszokomunijne

Dzieci przystępują do I Komunii Świętej w strojach liturgicznych.

Książeczki, różańce, medaliki, świece

Książeczki, medaliki, różańce i świece zostaną zakupione przez parafię. W wyznaczonych termiach – podanych powyżej – odbędzie wręczenie dzieciom. Istotne jest, aby dzieci miały jednakowe książeczki, by mogły wspólnie z nich korzystać.
A także wskazane jest, by miały jednakowe różańce i właściwe medaliki.

 

Inne formalności:

Kwestie związane z:

 1. przebiegiem prób przed uroczystością,
 2. szczegółowym przebiegiem uroczystości,
 3. przygotowaniem świątyni do uroczystości – dekoracje, wystrój,
 4. dokumentowaniem uroczystości – fotograf, kamerzysta,
 5. kosztami związanymi z zakupem książeczek, różańców, medalików, pamiątek,
 6. innymi kosztami związanymi z organizacją uroczystości,
 7. sprawami, które nie zostały omówione w informatorze,

zostaną omówione na kolejnych spotkaniach bądź w formie komunikatów.

KOMUNIKACJA

W przygotowaniu dzieci do I Komunii Świętej bardzo ważna jest współpraca rodziców, szkoły (nauczyciele religii) i parafii.

Dla dobrej współpracy bardzo istotny jest kontakt i dobra komunikacja.

Sposoby i narzędzia do komunikacji parafia – rodzice:

– Spotkania ks. Proboszcza z rodzicami w parafii

– Komunikacja e-mail

– Listy do rodziców drukowane

– Komunikacja telefoniczna

– Informacje na stronie www.elzbieta.org

– Informacje na profilu Facebook parafii: parafia.swelzbiety

Bardzo prosimy i zachęcamy do kontaktu.

 
   

Osoba odpowiedzialna w parafii za przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej:

Proboszcz ks. Janusz Jastrzębski

tel. 662 210 840

e-mail: j_jastrzebski@op.pl

Bardzo prosimy rodziców o podanie telefonów i adresów e-mail. Można je wpisać w ankiecie – zgłoszeniu dziecka do przygotowania do I Komunii św., którą rodzice będą składać w parafii.

 


C. W RODZINIE

Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi katechetami. To oni przygotowują swoje dzieci do I Komunii Świętej przebywając z nimi każdego dnia – dając świadectwo wiary i przykład dobrego życia oraz ucząc katechizmu i zachęcając dziecko do praktyk religijnych.

Ważną rolę w przygotowaniu i wsparciu dziecka odgrywają także pozostali członkowie rodziny. Starsze rodzeństwo, dziadkowie i krewni, a także rodzice chrzestni. Mogą oni zaprowadzić dziecko
do kościoła na nabożeństwo czy pomóc w nauce katechizmu.

Zadania rodziców i bliskich:

 1. wspólna codzienna modlitwa z dzieckiem,
 2. pomoc w zadaniach z religii, w zrozumieniu treści,
 3. czytanie Pisma Świętego dziecku i z dzieckiem,
 4. udział z dzieckiem w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętej
 5. zachęcanie do udziału w nabożeństwach i rekolekcjach
  w parafii,
 6. kształtowanie wartości – rozmowy z dzieckiem i świadectwo,
 7. akcentowanie, że I Komunia Święta to ważne wydarzeni w życiu wiary – spotkanie z Panem Jezusem, a nie okazja do uroczystości przy stole i prezentów,
 8. przypominanie dziecku o zabieraniu Pamiętnika do kościoła i o uzupełnianiu go, kontakt i współpraca z parafią.