Przygotowanie – program


Słowo Proboszcza Ks. Janusza Jastrzębskiego

Drodzy Rodzice,

W pierwszych dniach nowego roku szkolnego 2021/2022 rozpoczynamy ostatni etap przygotowania Waszych dzieci do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Ogólnie mówimy o przygotowaniu do I Komunii świętej.

Przygotowanie Waszych dzieci do pełnego uczestniczenia w Sakramencie Eucharystii rozpoczęło się już dawno, właściwie w momencie ich chrztu. Wtedy rodzice zobowiązali się przed Panem Bogiem, że swoje dziecko doprowadzą do dojrzałości religijnej.

Warto się zastanowić, na jakim etapie przygotowania do I Komunii św. są aktualnie Wasze dzieci. Czy mają już w sobie dziecięcą wiarę ukształtowaną w katolickiej rodzinie. Czy otrzymały od rodziców pewne wyczucie potrzeby modlitwy oraz jej umiejętność? Czy znają najbardziej podstawowe prawdy wiary i zasady chrześcijańskiego postępowania?

Środowisko rozwoju religijnego i przygotowania dziecka do I Komunii św. z czasem wykracza poza dom rodzinny i obejmuje szkołę i parafię. Te dwie instytucje wspierają rodzinę w wykonaniu jej zadań wychowawczych.

Dzisiaj, na początku roku szkolnego zapraszam Was, Drodzy Rodzice, do udziału w parafialnym programie przygotowania do I Komunii świętej Waszych dzieci. Z myślą o Was i Waszych dzieciach zaplanowaliśmy liczne działania, których celem jest rzetelne przygotowanie dzieci do I Komunii św.

Podczas naszego pierwszego spotkania w ramach przygotowania dzieci do I Komunii św. w roku szkolnym 2021/2022 przekazuję Państwu dwa opracowania, które pokazują ideę, ale również szczegóły proponowanego programu. Jest to Informator dla rodziców i Pamiętnik dla dziecka. Mają one pomóc dzieciom i rodzicom w realizacji tego ważnego zadania.

Już na początku realizacji naszego parafialnego programu przygotowania dzieci do I Komunii św. musimy sobie jasno powiedzieć, że wydarzenie to ma charakter przede wszystkim religijny. Chodzi o wiarę, o doświadczenie duchowe. Istotą I Komunii św. jest spotkanie z Panem Jezusem, doświadczenie obecności Boga w życiu dziecka. Jest to właściwie uroczysta inauguracja pełnego udziału w Sakramencie Eucharystii. Od tego momentu dziecko będzie mogło już nie tylko uczestniczyć we Mszy św., ale będzie mogło to robić w sposób pełny, przystępując do Komunii św.

Również na początku realizacji naszego programu musimy sobie uświadomić niebezpieczeństwa, które nam zagrażają:

– powierzchowne potraktowanie przygotowania dziecka do I Komunii św.,

– zwlekanie z osobistym zaangażowaniem się w realizację programu,

– przekazywanie odpowiedzialności innym bez osobistego zaangażowania,

– kierowanie się niewłaściwymi motywami przy organizowaniu  uroczystości I Komunii św.,

– założenie, że zaangażowanie rodziców i dzieci będzie trwało jedynie do uroczystości pierwszokomunijnej.

Wierzę, że z Bożą pomocą i przy zaangażowaniu rodziców, katechetów, duszpasterzy i innych ludzi dobrej woli dzieci klas trzecich zostaną bardzo dobrze przygotowane do I Komunii św., a majowe uroczystości dla nas wszystkich będą bardzo radosne.


PARAFIALNY PROGRAM PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ 2021/2022

Zgłoszenie dziecka do przygotowania do I Komunii św. w parafii św. Elżbiety

Prosimy o wypełnienie “Zgłoszenia” i dostarczenie go do ks. Proboszcza. Stosowny termin – do końca października 2021 r. (Formularz dostępny podczas spotkań organizacyjnych dla rodziców oraz u ks. Proboszcza)

Przygotowanie dziecka do przystąpienia do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

A. W szkole

B. W parafii

C. W rodzinie


A. W SZKOLE

Dzieci od przedszkola uczęszczają na lekcje religii. Zarówno w przedszkolu jak i w szkole realizowany jest program, który jest opracowany przez kompetentne osoby pracujące w strukturach Kościoła katolickiego w Polsce.

Jednym z głównych zadań programu katechezy szkolnej jest przygotowywanie dzieci do sakramentów świętych.

Systematyczny udział w całym programie katechezy przedszkolnej i szkolnej poprzedzający I Komunię św. jest konieczny, by dzieci mogły zdobyć wymaganą wiedzę i umiejętności a także, by były kształtowane ich właściwe postawy i system wartości.

W trzeciej klasie szkoły podstawowej dzieci są przygotowywane bezpośrednio do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

W tym roku nauki program obejmuje ważne treści i materiał do zapamiętania. Dlatego istotne jest zaangażowanie rodziców w katechezę szkolną i pomoc dzieciom w zrozumieniu i opanowaniu materiału.

Ważne jest także, by rodzice dbali o systematyczny udział dzieci w lekcjach i nadrabiali z nimi ewentualne zaległości.

Pełne przygotowanie do I Komunii św. obejmuje udział dziecka w katechezie szkolnej od pierwszej klasy.


B. W PARAFII

PAMIĘTNIK DZIECKA

W wielu parafiach i diecezjach w ramach przygotowania do I Komunii św. i bierzmowania praktykuje się dzienniczki czy indeksy, w których kandydaci potwierdzają swoją obecność na Mszach św., nabożeństwach czy parafialnych katechezach.

W naszej parafii przygotowaliśmy specjalną książeczkę, która ma formę pamiętnika dla dzieci pierwszokomunijnych. W nim dzieci będą także potwierdzać swój udział w liturgii, rekolekcjach czy okolicznościowych spotkaniach. Jego forma i treści sprawiają jednak, że nie jest to tylko dzienniczek. Mamy nadzieję, że będzie on atrakcyjny dla dzieci i pozostanie pamiątką z ważnego roku w życiu dziecka, czasu przygotowania do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

Dzieci wypełniając swój Pamiętnik będą miały istotną motywację do udziału w wydarzeniach w parafii i będą mogły cieszyć się swoimi postępami.

Pamiętnik ten będzie też obrazował zaangażowanie dziecka i stopień jego przygotowania do I Komunii św. Będzie informacją dla Was drodzy rodzice i dla nas, odpowiedzialnych w parafii za przygotowanie dzieci do sakramentów.

Prosimy rodziców o zaangażowanie w uzupełnianie Pamiętnika.

Dla chętnych dzieci proponujemy też udział w konkursie na najlepiej wypełnione Pamiętniki. Wypełniony pamiętnik będzie można złożyć do konkursu w parafii w czerwcu 2022 r.

W PAMIĘTNIKU  zawarte są informacje o terminach i godzinach Mszy św., nabożeństw, katechez. Tam też potwierdzany jest udział dziecka we Mszy św., nabożeństwach i spotkaniach.

UDZIAŁ W NIEDZIELNEJ I ŚWIĄTECZNEJ EUCHARYSTII

Dzieci pierwszokomunijne zapraszamy do aktywnego udziału w projekcie Idziemy za Jezusem. Niedzielne Eucharystie dla Dzieci 2021/2022. Pomocą w aktywnym udziale będzie m. in. Album i naklejki.

Dzieci z rodzicami i rodzeństwem uczestniczą systematycznie we Mszy św. w niedziele i święta.

Wskazane jest, aby dzieci uczestniczyły w naszej parafii we Mszy św. o godz. 11.15. Jeśli uczestnictwo w tej Mszy św. nie jest możliwe, zapraszamy na inną godzinę. (Informacje o godzinach Mszy św.: www.elzbieta.org oraz w Pamiętniku dziecka.)

Każdy udział we Mszy św. dziecko potwierdza w parafii w Pamiętniku dziecka.

Jeśli dziecko przebywa poza naszą parafią i uczestniczy we Mszy św. w innym kościele, również potwierdza udział w Eucharystii, w tamtej parafii. Wykaz niedziel i świąt zamieszczony jest w tabelkach w Pamiętniku dziecka.

Bardzo prosimy, by rodzice i osoby bliskie dołożyły starań, by dziecko mogło uczestniczyć we Mszy św., by były z dzieckiem, by przypomniały o zabraniu Pamiętnika, książeczki czy różańca do kościoła.

UDZIAŁ W NABOŻEŃSTWACH W ROKU LITURGICZNYM

Dzieci uczestniczą w nabożeństwach w roku liturgicznym:

 1. Różaniec – w październiku, poniedziałek – piątek 17.30. Oczekiwana obecność 5 razy.
 2. Roraty – w grudniu, poniedziałek – piątek 18.30, soboty 7.30. Oczekiwana obecność 5 razy.
 3. Droga Krzyżowa – w każdy piątek Wielkiego Postu 17.00. Oczekiwana obecność 3 razy.
 4. Triduum Paschalne – wg bieżącego planu
 5. Nabożeństwo majowe – w maju, poniedziałek – piątek 18.00. 

Terminy i godziny nabożeństw w naszym kościele zapisane są w Pamiętniku dziecka. Dostępne są też na bieżąco na naszej stronie www.elzbieta.org lub na profilu parafialnym Facebook.

Dzieci uczestniczą w miarę możliwości we wszystkich nabożeństwach w kościele lub odmawiają modlitwy w domu.

Udział w nabożeństwach potwierdzają w parafii lub zaznaczają same, jeśli odmówiły modlitwę w domu.

Ilość obowiązkowych obecności na nabożeństwie w kościele wpisana jest w Pamiętniku dziecka.

Bardzo prosimy, by rodzice lub inne osoby bliskie uczestniczyły wraz z  dzieckiem w nabożeństwach.

Jeśli dziecko przebywa poza parafią, może uczestniczyć w nabożeństwach w innym kościele. Tam też potwierdza swoją obecność.

UDZIAŁ W SAKRAMENTALIACH

W ramach przygotowania do I Komunii św. zapraszamy dzieci i ich rodziny do udziału w świątecznych wydarzeniach – sakramentaliach.

Będzie to:

 1. Wręczenie książeczek podczas katechez we wrześniu 2021.
 2. Wręczenie różańców podczas katechez w październiku 2021.
 3. Wręczenie medalików podczas katechez w grudniu 2021.
 4. Wręczenie świec (dla dzieci, które nie mają świec z chrztu) podczas katechez w lutym 2022.

Udział w sakramentaliach dzieci potwierdzają w parafii w swoich Pamiętnikach. Warto zrobić pamiątkowe zdjęcie, które dziecko wklei do Pamiętnika.

UDZIAŁ W REKOLEKCJACH

W czasie Adwentu i Wielkiego Postu tradycyjnie odbywają się w naszej parafii rekolekcje. Pomagają one nam zatrzymać się na chwilę i przygotować do lepszego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Rekolekcje adwentowe – 12 – 15 grudnia 2021, godz. 17.00

Rekolekcje wielkopostne – 3 – 6 kwietnia 2022, godz. 17.00

Udział dzieci przygotowujących się do I Komunii św. jest bardzo ważny. Swoją obecność dzieci potwierdzają w Pamiętniku.

UDZIAŁ W KATECHEZACH I SPOTKANIACH

W ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii w parafii będą organizowane spotkania dla dzieci oraz dla rodziców.

Celem spotkań jest nie tylko zgłębianie i przybliżanie zagadnień związanych z przystąpieniem dzieci do I Komunii św., ale także zintegrowanie dzieci i rodziców ze wspólnotą parafialną, z lokalnym Kościołem oraz przybliżenie tego konkretnego środowiska.

Proponowany plan spotkań:

Plan spotkań w roku szkolnym 2021/2022:

Szkoła Data  
SP 97 12.09 10.10 7.11 5.12 9.01 20.02 13.03 3.04
SP 68 19.09 17.10 14.11 12.12 16.01 27.02 20.03 10.04
SP 43 26.09 24.10 21.11 19.12 23.01 06.03 27.03 2404


Spotkanie będzie trwać ok. 45 minut. Szczególną atrakcją będzie miejsce katechez. Będą to np. sala na wieży kościoła, empora organowa (chór), balkony itp.

Terminy mogą ulec zmianie. 

Udział jest obowiązkowy z uwzględnieniem przyczyn losowych. Wówczas prosimy o poinformowanie drogą mailową lub telefoniczną ks. Proboszcza.

Dzieci swój udział potwierdzają w Pamiętnikach.

INFORMACJE

Wyciąg z aktu chrztu

Jeśli dziecko nie było chrzczone w naszej parafii  – św. Elżbiety we Wrocławiu, to prosimy, by udać się do parafii, gdzie odbył się Chrzest dziecka i uzyskać wyciąg z aktu chrztu i dostarczyć go do katechety w szkole, najpóźniej do końca roku 2021.

Wyciąg z aktu chrztu jest koniecznym dokumentem, by dziecko mogło przystąpić do I Komunii św.

Stroje pierwszokomunijne

Dzieci przystępują do I Komunii św. w strojach liturgicznych.

Książeczki, różańce, medaliki, świece

Książeczki, medaliki, różańce i świece zostaną zakupione przez parafię. W wyznaczonych termiach – podanych powyżej – odbędzie wręczenie dzieciom. Istotne jest, aby dzieci miały jednakowe książeczki, by mogły wspólnie z nich korzystać.
A także wskazane jest, by miały jednakowe różańce i właściwe medaliki.

 

Inne formalności:

Kwestie związane z:

 1. przebiegiem prób przed uroczystością,
 2. szczegółowym przebiegiem uroczystości,
 3. przygotowaniem świątyni do uroczystości – dekoracje, wystrój,
 4. dokumentowaniem uroczystości – fotograf, kamerzysta,
 5. kosztami związanymi z zakupem książeczek, różańców, medalików, pamiątek,
 6. innymi kosztami związanymi z organizacją uroczystości,
 7. sprawami, które nie zostały omówione w informatorze,

zostaną omówione na kolejnych spotkaniach bądź w formie komunikatów.

KOMUNIKACJA

W przygotowaniu dzieci do I Komunii św. bardzo ważna jest współpraca rodziców, szkoły (nauczyciele religii) i parafii.

Dla dobrej współpracy bardzo istotny jest kontakt i dobra komunikacja.

Sposoby i narzędzia do komunikacji parafia – rodzice:

– Spotkania ks. Proboszcza z rodzicami w parafii

– Komunikacja e-mail

– Listy do rodziców drukowane

– Komunikacja telefoniczna

– Informacje na stronie www.elzbieta.org

– Informacje na profilu Facebook parafii: parafia.swelzbiety

Bardzo prosimy i zachęcamy do kontaktu.

 
   

Osoba odpowiedzialna w parafii za przygotowanie dzieci do I Komunii świętej:

Proboszcz ks. Janusz Jastrzębski

tel. 662 210 840

e-mail: j_jastrzebski@op.pl

Bardzo prosimy rodziców o podanie telefonów i adresów e-mail. Można je wpisać w ankiecie – zgłoszeniu dziecka do przygotowania do I Komunii św., którą rodzice będą składać w parafii.


C. W RODZINIE

Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi katechetami. To oni przygotowują swoje dzieci do I Komunii św. przebywając z nimi każdego dnia – dając świadectwo wiary i przykład dobrego życia oraz ucząc katechizmu i zachęcając dziecko do praktyk religijnych.

Ważną rolę w przygotowaniu i wsparciu dziecka odgrywają także pozostali członkowie rodziny. Starsze rodzeństwo, dziadkowie i krewni, a także rodzice chrzestni. Mogą oni zaprowadzić dziecko
do kościoła na nabożeństwo czy pomóc w nauce katechizmu.

Zadania rodziców i bliskich:

 1. wspólna codzienna modlitwa z dzieckiem,
 2. pomoc w zadaniach z religii, w zrozumieniu treści,
 3. czytanie Pisma św. dziecku i z dzieckiem,
 4. udział z dzieckiem w niedzielnych i świątecznych Mszach św.
 5. zachęcanie do udziału w nabożeństwach i rekolekcjach
  w parafii,
 6. kształtowanie wartości – rozmowy z dzieckiem i świadectwo,
 7. akcentowanie, że I Komunii to ważne wydarzeni w życiu wiary – spotkanie z Panem Jezusem, a nie okazja do uroczystości przy stole i prezentów,
 8. przypominanie dziecku o zabieraniu Pamiętnika do kościoła i o uzupełnianiu go, kontakt i współpraca z parafią.